Jumat, 23 Desember 2011

LA ILAAHA ILLALLAH SEBAGAI MANHAJ HIDUP MUSLIM


 Sayid Qutub

Pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wata'ala adalah merupakan akar tunjang dan rukun pertama dalam aqidah Islamiyyah yang dijelmakan di dalam pengakuan: Tiada Tuhan Melainkan Allah (LAA ILAAHA ILLALLAH). Manakala menerima pengajaran dari Rasulullah Sallallahu'alaihi Wasallam mengenai cara menjalankan dan melaksanakan pengabdian itu adalah merupakan bahagian yang kedua daripadanya, yang dijelmakan di dalam pengakuan: Muhammad itu ialah Utusan Allah (MUHAMMADUR RASULULLAH).

Hati Muslim yang beriman dan menyerahkan dirinya kepada Allah itu adalah hati yang menjelma di dalamnya kedua-dua dasar yang disebutkan di atas tadi. Semua perkara selain daripada kedua-duanya baik yang berbentuk asas-asas keimanan dan rukun Islam, adalah merupakan pelengkap bagi kedua-dua tadi; karena keimanan kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, hari kiamat, qada dan qadar, juga sembahyang,
zakat, puasa dan haji, hukum halal dan haram, kemudian hudud dan ta'zir, serta peraturan-peraturan mengenai muamalah, hukuman perundangan dan arahan-arahan keislaman semuanya itu adalah tegak di atas dasar pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Begitu juga sumber-sumber itu semuanya adalah ajaran-ajaran yang telah disampaikan kepada kita oleh RasululahSallallahu'alaihi Wasallam daripada Tuhannya.

Pengakuan yang ringkas dan mutlak itu memberikan panduan kepada kita untuk membuat kata pemutus mengenai beberapa persoalan pokok mengenai hakikat agama ini dan mengenai gerakannya di dalam kenyataan.
Pengakuan ini memberi panduan kepada kita dalam membuat garis pemisah mengenai:

 Pertama :Bentuk dan tabiat masyarakat Islam.
 Kedua :Program pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Islam.
Ketiga :Program Islam dalam menghadapi masyarakat-masyarakat jahiliyah.
 Keempat :Program Islam dalam menghadapi kenyataan hidup umat manusia seluruhnya.

yang semuanya ini merupakan masalah pokok dalam program gerakan Islam, dulu dan sekarang.

Sesungguhnya ciri pertama yang menentukan bentuk dan tabiat "Masyarakat Islam" itu ialah bahwasanya masyarakat itu berdiri dan tegak di atas asas mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wata'ala di dalam semua urusannya. Mengabdikan diri yang dijelma dan dibentuk oleh pengakuan dan ikrar bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwa Muhammad itu ialah utusan Allah (LAA ILAAHA ILLALLAH, MUHAMMADUR RASULULLAH).
Pengabdian diri itu hendaklah terjelma di dalam bentuk kepercayaan seperti juga di dalam semua syiar-syiar dan simbol-simbol peribadatan, sepertimana juga ianya menjelma di dalam peraturan-peraturan dan undang-undang. Sebab bukanlah menjadi hamba Allah Subhanahu Wata'ala seorang yang tidak meyakini keesaan dan ketunggalan Allah Subhanahu Wata'ala.
Firman Allah:

Maksudnya: Dan Allah berkata: Janganlah kamu adakan dua Tuhan, karena sesungguhnya Tuhan itu Esa, dan kepada-Kulah hendaknya kamu takut. Dan bagi-Nyalah apa yang ada di langit dan di bumi, dan bagi-Nyalah ketaatan dengan tetap, apakah kepada yang selain dari Allah kamu mahu berbakti?
(Surah Al-Nahl: Ayat 51-52).

Dan bukanlah hamba Allah Subhanahu Wata'ala orang yang mempersembahkan atau pun melakukan syi'ar dan lambang pengabdian kepada yang lain daripada Allah, sama ada bersamasama dengan Allah atau pun secara bersendirian dan tidak bersama-sama dengan Allah. Firman Allah Subhanahu Wata'ala:

Maksudnya: Katakanlah: "sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidup dan matiku, adalah karena Allah Tuhan seru sekalian alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya dan begitulah aku diperintah dan adalah aku orang Islam yang pertama.
(Surah Al-An'am: Ayat 162—163).

Dan bukanlah hamba Allah Subhanahu Wata'ala orang yang menerima peraturan dan undangundang dari yang lain daripada Allah Subhanahu Wata'ala. Melainkan melalui jalan yang Allah telah sampaikan kepada kita, iaitu jalan Rasulullah SAW.

Firman Allah:
Maksudnya: Atau adakah bagi mereka sekutu-sekutu yang mengatur untuk mereka sebagai agama, sesuatu yang Allah tidak izinkan? (Surah Asy-Syura : Ayat 21)

dan firman Allah lagi:

Maksudnya: Dan apa-apa yang diberi oleh Rasul kepada kamu, maka ambillah, dan apa-apa yang ia larang kamu, maka jauhilah.(Surah Al-Hasyr: Ayat 7)

Inilah dia masyarakat Islam masyarakat yang menjelma di dalamnya pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wata'ala di dalam kepercayaan anggota-nggotanya dan juga di dalam konsep dan gambaran fikiran mereka, seperti juga ia menjelma di dalam lambang-lambang hidup dan peribadatan mereka dan malah ia menjelma di dalam sistem dan peraturan kemasyarakatan mereka, dan peraturan serta undang-undang mereka. Bila mana sahaja sesuatu faktor dari faktorfaktor yang disebutkan di atas tadi menyimpang dan tidak menjelma di alam kenyataan, maka dengan itu bererti bahwa Islam itu sendiri pun sudah menyimpang dan tidak menjelma lagi, karena menyimpang dan tidak menjelmanya rukun Islam yang pertama, iaitu pengakuan bahwatiada Tuhan melainkan Allah dan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah (LA ILAAHA ILLALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH).
Dan telah pun kita katakan: bahwa pengabdian diri kepada Allah itu menjelma di dalam konsep dan gambaran membersihkan hati dan nadi mereka dari sebarang keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan yang lain daripada Allah Subhanahu Wata'ala, baik bersama-sama dengan Allah sebagai rakan sekutunya mahupun bersendirian sebagai lawan Allah; di samping membersihkan segala lambangnya daripada bertumpu kepada yang lain daripada Allah serta
membersih dan membebaskan peraturan dari undang-undang hidup mereka daripada sebarang sumber pengambilan yang lain daripada Allah. Pada ketika itulah, ya, pada ketika itulah sahaja, perkumpulan atau jama'ah itu menjadi perkumpulan Islam dan masyarakat yang mereka bentuk itu baru sah menjadi masyarakat Islam (Muslim). Ada pun sebelum satu kelompok manusia mengaku akan kebersihan dan keikhlasan pengabdian diri mereka kepada Allah semata-mata, mengikut cara yang telah disebutkan tadi, maka ketika itu mereka masih belum lagi menjadi orang-orang Islam, dan sebelum mereka mengatur perkumpulan mereka atas dasar itu maka perkumpulan mereka pun bukanlah suatu perkumpulan Islam ini ialah karena kaedah dan dasar pertama yang menjadi landasan Islam itu ialah pengakuan bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwa Muhammad itu utusan Allah (LA ILAAHA ILLALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH) dari kedua-dua seginya. Dengan demikian, maka sebelum daripada difikirkan soal mewujudkan sistem masyarakat Islam, dan sebelum daripada mewujudkan masyarakat Islam di atas landasan sistem itu perlu dan sayugialah dititikberatkan dahulu kepada kebersihan setiap hati nurani si Muslim itu dari mengabdikan diri kepada yang lain daripada Allah, dalam sebarang bentuk dan rupa yang diri kepada yang lain daripada Allah, dalam sebarang bentuk dan rupa yang telah kita kemukakan
tadi, dan hendaklah individu yang hati nuraninya itu bersih dan suci dari sebarang pengabdian diri kepada yang lain daripada Allah itu berkumpul dalam suatu Jama'ah Islamiah dan Jama'ah yang hati nurani anggota-anggotanya suci bersih dari pengabdian diri kepada yang lain daripada Allah di segi i'tiqad, ibadat dan perundangan, dari merekalah akan dapat tumbuh masyarakat Islam, dan akan disertai oleh setiap orang yang mahu hidup di dalam masyarakat itu dengan 'aqidahnya sendiri ibadatnya sendiri dan syariatnya sendiri yang menjelma dalam bentuk pengabdian diri dan ketundukan kepada Allah Subhanahu Wata'ala semata-mata atau dengan perkataan lain menjelma dalamnya pengakuan: bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad ialah utusan Allah (LA ILAHA ILL ALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH).

Begitulah tumbuhnya Jama'ah Islamiyyah yang ulung dahulu dan telah dapat membangunkan masyarakat Islam yang pertama dan demikian pulalah kaedahnya pertumbuhan setiap Jema'ah Islamiyyah di setiap ketika dan tempat dan demikian pulalah tumbuhnya setiap masyarakat muslim bila, mana dan di mana sahaja pun.

Sesungguhnya masyarakat Islam itu tumbuh daripada berpindahnya beberapa individu dan perkumpulan manusia dari mengabdikan diri kepada yang lain daripada Allah, baik bersamasama dengan Allah atau pun tanpa Allah, kepada mengabdikan diri kepada Allah semata-mata tanpa sebarang kongsi dan sekutu bagi-Nya; kemudian daripada pengakuan dan penegasan perkumpulan ini hendak menegakkan sistem hidupnya sendiri di atas asas pengabdian itu, ya, ketika itulah baru sempurna lahirnya sesuatu yang baru untuk masyarakat yang baru, sebagai pecahan daripada masyarakat jahiliyah yang telah sedia ada, yang berhadapan dengannya dengan memakai aqidah yang baru, sistem hidup yang baru, berdasarkan aqidah ini, yang menjelma di dalamnya dasar Islam yang pertama dengan dua rangkaiannya iaitu pengakuan bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwa Muhammad itu ialah utusan Allah (LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH).

Ada kemungkinan masyarakat jahiliyyah itu seluruhnya akan menyertai masyarakat Islam dan boleh jadi juga tidak, seperti juga masyarakat jahiliyyah itu boleh berkompromi dengannya seperti mana ia pun boleh memusuhinya, walaupun telah menjadi kebiasaan bahwa masyarakat jahiliyyah selalu memerangi masyarakat Islam. Kebiasaan itu berlaku di peringkat pertumbuhannya (iaitu terhadap individu pada pendakwahnya dan juga terhadap perkumpulan dan organisasinya mahu pun terhadap masyarakat itu seluruhnya sesudah masyarakat itu tumbuh).

Inilah yang telah berlaku di sepanjang dakwah Islamiyyah sejak dari zaman Nabi Nuh hinggalah ke zaman Nabi Muhammad Sallallahu'alaihi Wasallam tanpa kecualinya.

Memanglah masyarakat Islam itu tidak akan tumbuh dan tak akan lancar pertumbuhannya kecuali apabila ianya mempunyai kekuatan yang boleh menghadapi dan melawan cabaran dan tekanan dari masyarakat jahiliyyah baik kekuatan itu berupa kekuatan aqidah dan keyakinan, kekuatan peribadi dan pertahanan jiwa, kekuatan daya mengatur dan membina masyarakat, dan segala jenis kekuatan yang mampu menghadapi tekanan masyarakat jahiliyyah atau mengalahkannya, atau pun sekurang-kurangnya dapat mengimbanginya.
Tapi apakah dia "masyarakat jahiliyyah" itu dan bagaimanakah pula jalan program Islam menghadapinya?

Sesungguhnya "masyarakat jahiliyyah" itu ialah setiap masyarakat yang bukan masyarakat Islam! Dan kalau kita hendak membuat definisi atau takrifnya yang tepat maka kita katakan:

"bahwa masyarakat jahiliyyah itu ialah masyarakat yang tidak tulen pengabdiannya kepada Allah Subhanahu Wata'ala pengabdian yang menjelma dalam kepercayaan dan keyakinan di dalam syi'ar dan lambang peribadatan, juga di dalam peraturan dan undang-undang."
Dengan definisi dan takrif yang terang dan tepat ini maka termasuklah dalam golongan "Masyarakat jahiliyyah" itu semua bentuk masyarakat yang ada sekarang di permukaan bumi ini.Termasuk di dalamnya masyarakat KOMUNIS.

Pertama:
Karena ilhad dan ingkarnya akan zat Allah Subhanahu Wata'ala dan karena ia tidak percaya dan mengakui wujudnya zat Allah Subhanahu Wata'ala sama sekali, juga karena ia berpandukan "benda" dan "alam". Juga karena ia merujuk dan meletakkan wujudnya alam ini kepada "benda" dan "alam semesta". Juga karena ia merujukkan aktiviti kehidupan manusia dan sejarahnya kepada ekonomi dan alat produksi semata-mata.

Kedua:
Karena ia mendirikan suatu sistem pengabdian diri kepada parti, dengan menganggap bahwa pimpinan kolektif itu adalah suatu hakikat sebenarnya yang menguasai parti komunis, dan bahwa pimpinan dan pengabdian itu bukanlah sama sekali kepunyaan ALLAH. Kemudian segala aspek dan segi yang berkaitan dengan konsep sistem tadi, yang sebenarnya merupakan penghinaan kepada martabat dan kehormatan "manusia" dengan menganggap bahwa "kerperluan asasi" bagi manusia itu sama sahaja dengan keperluan asasi bagi haiwan, iaitu makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan perhubungan jenis (seks) sahaja! dengan tidak membenarkannya mendapatkan keperluan-keperluan rohani yang membezakannya dari haiwan. Keperluan rohani itu pertamanya ialah i'tiqad akan kebesaran Tuhan dan kebebasan memilih kepercayaan hidup, juga kebebasan bersuara yang merupakan aspek penting dari sifat "kemanusiaan", yang tergambar dalam bentuk kebebasan hak milik individu, kebebasan dalam lapangan seni, dan hal-hal mengenai soal individu, dan seterusnya semata-mata menjadi "alat" karena sebenarnya di dalam konsep kepercayaan sistem komunis adalah menurunkan taraf dan darjat manusia menjadi lebih rendah dari haiwan, malah tidak lebih daripada menjadi alat sahaja!

Termasuk juga dalam kategori masyarakat jahiliyyah ini ialah masyarakat penyembah berhala yang masih banyak kedapatan di India, Jepang, Filipina dan juga di Afrika karena:

Pertama:
Konsep dan i'tiqadnya yang mempertuhankan benda-benda yang lain daripada ALLAH Subhanahu Wata'ala, baik sebagai sekutu Allah atau berdiri sendiri dalam bentuk persembahan lambang-lambang dan syiar-syiar persembahan kepada dewa-dewa, tukang-tukang tilik dan mahaguru-mahaguru dan apa jua selain daripada Allah yang dianggap mempunyai sifat ketuhanan juga termasuk di dalamnya sistem-sistem peraturan dan undang-undang yang lain daripada peraturan dan undang-undang Allah, sama sada peraturan dan undang-undang itu diambil dari kuil-kuil, pendeta-pendeta, sami-sami, bomoh-bomoh, tukang-tukang tilik dan mahaguru-mahaguru, atau diambil daripada lembaga-lembaga dan badan-badan perundangan sekular yang mempunyai kuasa perundangan tanpa berpandu kepada syariat Allah dengan pengertian bahwa lembaga-lembaga dan badan-badan itu mempunyai kuasa perundangan tertinggi atas nama rakyat atau atas nama parti atau apa jua nama pun yang demikian, justeru karena kekuasaan dan pemerintahan itu adalah kepunyaan dan hak milik mutlak Allah Subahanahu Wata'ala yang tidak akan boleh didapati melainkan melalui panduan dan jalan yang telah digariskan oleh Rasul-Rasul-Nya.

Termasuk dalam kategori masyarakat jahiliyyah juga ialah masyarakat Yahudi dan Kristian di seluruh muka bumi ini karena:

Pertama:
Konsep dan kepercayaan hidupnya yang menyeleweng dan terpesong, yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu Wata'ala dengan sifat-sifat ketuhanan-Nya, malah dijadikan bagi-Nya kongsi-kongsi dan sekutu-sekutu dalam pelbagai bentuk kesyirikan, baik yang berbentuk putera Suci (Tuhan) atau dalam bentuk tiga tuhan (trinity) atau menggambarkan Allah Subhanahu Wata'ala bukan dengan gambaran yang sebenar, dan menggambarkan hubungan sifat-sifat Allah berlainan daripada yang sebenarnya. Firman Allah:

Maksudnya: Dan berkatalah orang Yahudi: "Uzair itu anak Allah" dan berkatalah orang-orang Nasrani: "Isa [Al Masih] itu anak Allah." Yang demikian itu adalah omongan mereka dengan mulut-mulut mereka, menyerupai perkataan-perkataan orang kafir yang dahulu; mudahmudahan Allah binasakan mereka! Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan.(Surah Al-Taubah: Ayat 30).

Maksudnya: Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: bahwa Allah itu ialah yang ketiga daripada tiga [Tuhan] pada hal tidak ada tuhan, melainkan Tuhan Yang Tunggal; dan jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, nescaya akan mengenai orangorang kafir dari mereka itu azab yang pedih. (Surah Al-Ma'idah: Ayat 73).

Juga firman Allah:
Maksudnya: Dan orang-orang Yahudi itu berkata: "Tangan Allah terbelenggu," pada hal tangantangan merekalah yang terbelenggu, dan dilaknatlah mereka dengan [sebab] apa yang telah mereka katakan itu, bahkan kedua tangan Allah itu terbuka, Ia membelanjakan sebagaimana yang Ia suka.  (Surah Al-Ma'idah: Ayat 64).

serta firman Allah:
Maksudnya: Dan telah berkata orang-orang Yahudi dan Nasrani: "Kami ini anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya."Tanyakanlah mereka: "Kalau begitu mengapakah Allah itu menyeksa kami dengan sebab dosa-dosa kamu? Bahkan kamu itu manusia dari makhluk yang Ia jadikan. (Surah Al-Maidah: Ayat 18).

Masyarakat Yahudi dan Kristian masuk dalam kategori masyarakat jahiliyah dengan sebab bentuk, syi'ar dan juga lambang-lambang keagamaan mereka yang berbentuk peribadatan, istiadat-istiadat dan upacara-upacara rasminya yang tercetus daripada konsep dan kepercayaan yang menyeleweng dan sesat serta menyesatkan. Kemudian lagi masyarakat itu menjadi masyarakat jahiliyyah karena sistem hidup, peraturan dan undang-undangnya yang tidak berdasar kepada pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wata'ala mengakui hak memerintah dan berkuasa hanya kepada Allah Subahanahu Wata'ala dan tidak mengambil kekuasaan daripada syariat dan panduan Ilahi; malah mereka dirikan badan-badan dan lembaga yang terdiri daripada manusia yang diberi hak kekuasaan tertinggi, sedang hak kekuasaan tertinggi itu adalah kepunyaan mutlak Allah Subahanahu Wata'ala dan sejak dahulu lagi Allah Subahanahu Wata'ala. Telah terbukti mereka kufur dan syirik karena mereka telah memberikan hak itu kepada para padri, pendeta dan rahib agama mereka untuk membuat peraturan dan undang-undang dari pihak diri mereka (padri pendeta dan rahib) itu sendiri, peraturan dan undang-undang yang mesti diterima dan dipatuhi oleh para penganut dan pengikut agama itu. Firman Allah Subahanahu Wata'ala:

Maksudnya: Mereka itu telah menjadikan paderi-paderi, pendeta-pendeta dan rahib-rahib agama mereka sebagai Tuhan-tuhan selain daripada Allah dan juga mereka menjadikan Al Masih, putera Maryam itu sebagai Tuhan sedangkan mereka tidak diperintah melainkan supaya mereka menyembah Tuhan Yang Satu. Tuhan Yang tiada lagi Tuhan selain daripada-Nya. Maha sucilah Ia dari apa yang mereka sekutukan itu. (Surah At-Taubah: Ayat 31)

Sedangkan orang Yahudi dan Nasrani tidak beri'tiqad dan menganggap para pendeta dan rahib agama mereka itu sebagai Tuhan yang mereka sembah, juga mereka tidak melakukan ibadat kepada para pendeta dan rahib itu, mereka hanya sekadar mengakui bahwa pendeta-pendeta dan rahib-rahib itu mempunyai hak dan kuasa dalam soal pemerintahan dan kekuasaan negara, dan mereka patuh sahaja menerima apa yang diputuskan oleh para pendeta dan rahib itu, walaupun dalam perkara yang tidak diizinkan oleh Allah sama sekali. Oleh sebab itulah mereka itu layak disifatkan sebagai syirik dan kufur.

Dan akhir sekali termasuklah juga di dalam kategori masyarakat jahiliyyah itu masyarakatmasyarakat yang menganggap bahwa mereka kononnya "Masyarakat Islam."
Masyarakat-masyarakat ini masuk ke dalam lingkungan ini tidak karena ia percaya dan beri'tiqad seorang yang lain daripada Allah sebagai mempunyai sifat ketuhanan; bukan pula karena ia melakukan sebarang jenis 'ibadat kepada yang lain daripada Allah; tapi ia termasuk di dalam kategori masyarakat jahiliyah karena ia tidak menumpu dan membulatkan pengabdian dirinya kepada Allah Subahanahu Wata'ala di dalam sistem hidupnya; dan ia — walaupun tidak beri'tiqad ketuhanan sesuatu apa pun yang lain daripada Allah — tetapi ia telah memberikan salah satu sifat paling istimewa kepunyaan Allah Subhanahu Wata'ala kepada yang lain daripadanya-Nya, lalu ia rela tunduk dan patuh kepada keputusan dan hukuman serta pemerintahan yang lain daripada Allah; dan ia menerima segala peraturan dan undang-undangnya, nilai-nilai dan pertimbangannya, adat resam dan kebudayaannya dalam hampir seluruh asas dan dasar kehidupannya. Sedangkan Allah Subahanahu Wata'ala telah pun berfirman mengenai sifat-sifat orang yang memerintah seperti itu:

Maksudnya: Karena barang siapa sahaja yang tidak menghukum dan memerintah dengan hukum [apa] yang diturunkan oleh Allah, maka adalah mereka itu orang-orang yang kafir. (Surah Al-Ma'idah: Ayat 44).

Juga Allah Subhanahu Wata'ala telah berfirman, mengenai sifat orang-orang yang diperintah(rakyat jelata).

Maksudnya: Tidakkah engkau fikirkan [kesesatan] orang-orang yang mendakwa bahwasanya mereka beriman kepada [Al-Qur'an] yang diturunkan kepadamu dan kepada kitab yang diturunkan sebelummu, pada hal mereka suka hendak berhakim kepada taghut [syaitan]? Sedangkan mereka telah diperintahkan supaya kufur [engkar] kepadanya, tetapi syaitan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah [berhakim] kepada hukum Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah dan kepada [hukum] Rasul "Allah" engkau dapat lihat orang-orang munafiq itu berpaling darimu dengan sungguhsungguh. Tetapi bagaimana halnya apabila satu bahaya mengenai mereka dengan sebab apa yang diperbuat oleh tangan-tangan mereka, kemudian mereka datang kepadamu bersumpah dengan nama Allah: "Kami tidak maksudkan melainkan kebaikan dan perdamaian." Mereka itu ialah orang yang Allah telah tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Lantaran itu hendaklah engkau berpaling dari mereka tetapi nasihatilah mereka dan katakan kepada mereka perkataan yang memberi kesan pada mengubah apa-apa ada di hati-hati mereka. Dan Kami tidak utus seorang pun Rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah; dan jika mereka, sesudah menganiayai diri mereka sendiri, datang kepadamu, lalu mereka minta ampun kepada Allah, dan Rasul juga mintakan ampun bagi mereka, nescaya mereka dapati Allah itu Penerima taubat. Penyayang. Tetapi tidak! Demi Tuhanmu mereka tidak disifat berikan hingga mereka jadikanmu sebagai hakim dalam apa-apa yang mereka berselisihan di antara mereka, kemudian mereka tidak merasa sesuatu keberatan di hati-hati mereka tentang apa yang engkau telah putuskan serta mereka menerima keputusan dengan sepenuh-penuhnya.(Surah Al-Nisa': Ayat 60—65).

Maka sebagaimana Allah Subhanahu Wata'ala telah menyifatkan orang-orang Yahudi dan Nasrani tadi dengan sifat syirik dan kufur, serta terpesong juga tersasul dari pengabdian diri kepada Allah, karena mereka menjadikan paderi-paderi, pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka, sebagai tuhan-tuhan selain daripada ALLAH maka demikian jugalah halnya dengan orang-orang yang menamakan diri mereka sebagai ORANG-ORANG ISLAM kepada pengikut-pengikut mereka. Dan Allah anggap orang Nasrani itu syirik karena menganggap Isa putera Maryam sebagai Tuhan yang mereka sembah dan mereka puja; itu sudah bererti keluar dari sifat pengabdian kepada Allah dan juga dari pengakuan bahwa: tiada Tuhan melainkan Allah. Dan ini (orang Islam) sama sahaja dengan mereka (Yahudi dan Nasrani), iaitu mengeluarkan diri daripada pengabdian kepada Allah sahaja dan dengan demikian keluar daripada agama ini (Islam dan keluar daripada pengakuan: tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu utusan Allah (LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH).
Dan masyarakat itu, setengahnya ada pula yang mengaku berterus terang tentang sifat sekularnya dan menganggap bahwa perkara-perkara duniawi itu di atas landasan "sains" sematamata, dengan anggapan bahwa sains (benda) itu bertentangan dengan benda-benda ghaib, sedangkan sangkaan itu adalah satu sangkaan karut yang hanya ada pada orang yang jahil sahaja. Manakala sebahagian lagi masyarakat itu ada yang mengakui dan mematuhi pemerintahan praktikal yang lain daripada Allah yang dapat membuat undang-undang mengikut kehendaknya sendiri, dan dirinya sendiri lalu mendakwa bahwa "inilah dia pemerintahan Tuhan" sedangkan itu semua adalah sama-sama tidak berdiri di atas pengabdian diri kepada Allah SWT. Jikalau ini telah ternyata, maka sikap Islam mengenai masyarakat-masyarakat jahiliyyah itu semuanya adalah dapat ditegaskan melalui ungkapan kata yang satu sahaja iaitu: "Bahwa Islam menolak dan tidak mengakui "kelslaman" masyarakat itu sepenuhnya;" dan menolak sahnya masyarakat itu mengikut nilai Islam.
Sesungguhnya Islam itu tidak memandang kepada simbol dan kepada judul yang ditonjolkan oleh masyarakat itu; karena semuanya itu berpadu di dalam suatu hakikat sahaja, iaitu: bahwa kehidupan di dalam masyarakat itu tidak tegak di atas dasar pengabdian diri sepenuhnya kepada Allah dan semuanya itu bertemu di dalam suatu hakikat yang menyatukannya, semuanya, iaitu hakikat: Jahiliyyah.

Dan ini membawa kita kepada persoalan yang penghabisan, iaitu jalan program Islam dalam menghadapi realiti umat manusia seluruhnya hari ini, esok dan seterusnya hingga ke akhir zaman dan di sinilah amat berguna sekali huraian dan penjelasan kita mengenai "bentuk masyarakat Islam" yang kita huraikan tadi tentang tabi'at masyarakat Islam itu yang dibangunkan di atas asas pengabdian diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wata'ala dalam semua urusan.

Sesungguhnya penegasan tabiat dan sifat ini akan dapat memberikan jawapan yang tepat mengenai pertanyaan berikut: "Apakah asal usul yang menjadi sandaran kepada hidup manusia?  Adakah asal dan di atas apa hidup manusia itu ditegakkan? Adakah asal agama Allah dan programnya untuk dihayati? Atau adakah asal itu bersandar kepada realiti hidup manusia itusendiri dalam bentuk yang bagaimanapun?

Sebenarnya Islam telahpun memberikan jawapan yang tegas dan nyata kepada pertanyaanpertanyaan di atas itu, tanpa keraguan dan dalih sesaat jua pun, iaitu bahwa asal usul segala sesuatu yang wajib dirujukkan segala sesuatu dan wajib dipercayai ialah: agama Allah dan programnya untuk dihayati, iaitu pengakuan TIADA TUHAN MELAINKAN ALLAH DAN MUHAMMAD ITU UTUSAN ALLAH (LA ILLAHA ILLALAH MUHAMMADUR RASULULLAH); itulah rukun utama dalam Islam, yang tidak dapat ditegak dan ditunaikan semua rukun-rukun lain kecuali di atas usul ini dan bahwasanya pengabdian diri kepada Allah serta "kepatuhan menerimanya dalam bentuk dan cara mengambilnya daripada Rasulullah yang juga tidak akan sah kecuali apabila benar-benar diakui asal usul ini, disertai dengan kepatuhan sungguh-sungguh dan tegas, tanpa dalih apa pun. Firman Allah:

Maksudnya: Dan apa-apa yang diberi oleh Rasul kepada kamu, maka ambillah dengan sepenuhnya, dan apa-apa yang ia larang kamu, maka jauhilah seluruhnya.(Surah Al-Hasyr: Ayat 7)

Kemudian Islam menanyakan pula:

Maksudnya: Adakah kamu yang lebih mengetahui. Ataukah Allah yang lebih mengetahui?

dan ia menjawab pula:

Maksudnya: Allah itu Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak tahu. (Surah Al-Baqarah: Ayat 232)

dan:
Maksudnya: Dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan itu melainkan sedikit sahaja. (Surah Al-Isra': Ayat 85)
Allah Yang Maha Mengetahui, juga Yang Menjadikan segala sesuatu dan memberi rezeki mereka, ialah Tuhan Yang Memerintah dan Menentukan dan agama-Nya yang menjadi panduan untuk dihayati adalah asal usul yang menjadi tempat kembalinya segala sesuatu mengenai kehidupan. Adapun situasi kehidupan manusia, teori-teori dan mazhab-mazhab pemikiran mereka boleh jadi menyeleweng dan rosak karena ia tegak semata-mata atas dasar ilmu pengetahuan manusia yang dangkal dan cetek seperti yang disifatkan oleh Al-Quran sebagai dikurniakan dengan ilmu pengetahuan yang sedikit sahaja.

Agama Allah itu bukanlah sesuatu yang kabur dan programnya untuk dihayati bukanlah sesuatu yang pragmatis. Ia sangat tegas dengan rangkaian yang kedua MUHAMMADUR RASULULLAH (Muhammad itu utusan Allah) ia adalah terlingkung dalam apa yang telah disampaikan oleh Rasululah dengan nas (teks)nya di dalam perkara-perkara pokok dan dasar. Sekiranya di sana terdapat nas maka nas itulah yang menjadi hukum dan keputusan dan tidak ada jalan untuk ijtihad; tetapi kalau tiada nas, maka tibalah peranan dan giliran ijtihad, menurut patokan dan dasar-dasar yang telah ditetapkan di dalam panduan Allah Subhanahu Wata'ala sendiri bukan menurut kecenderungan hawa nafsu dan kemahuan manusia. Firman Allah:

Maksudnya: ...Maka sekiranya kamu berbantahan di dalam satu perkara, hendaklah kamu kembalikan dia kepada Allah dan Rasul...(Surah Al-Nisa': Ayat 59).

Dan dasar-dasar yang telah ditetapkan untuk diijtihadkan dan diistinbat juga telah digariskan dengan terang dan nyata dan malah dikenal serta diketahui umum, bukan sesuatu yang kabur dan pragmatis tiada seorang pun yang berhak mengatakan bahwa sesuatu yang dia putuskan itu "ini ketetapan Allah," yang dilakukannya melainkan sehingga hukum dan keputusan itu sesuai dan secocok dengan apa yang digaris oleh Allah, dan bahwa sumber kekuasaan dan keputusan itu ialah Allah Subhanahu Wata'ala, bukan RAKYAT dan juga bukan PARTI, pun juga bukan sebarang manusia, segala apa jua pun hendaklah dirujukkan kepada kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya untuk mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wata'ala, dan ini tidak akan didapati oleh setiap orang pun yang ingin mendakwa dirinya mempunyai sebarang kuasa dengan menggunakan nama Allah, seperti yang terkenal di Eropah pada suatu ketika yang lampau dengan nama TEOKRASI atau PEMERINTAHAN SUCI dan hal-hal seperti ini tidak ada sedikit pun dalam Islam, dan tiada seorang pun yang berhak atas nama Allah melainkan Rasul-Nya Sallallahu'alaihu Wasallam dan hanya di sana ada nas-nas tertentu yang menentukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wata'ala.

Sesungguhnya perkataan "agama untuk realiti" ( نيدلا عقاولا ) telah disalahgunakan dan disalah artikan. Memang benarlah bahwa agama itu untuk realiti, tetapi realiti yang bagaimanakah?
Yang sebenarnya realiti yang boleh diterima itu ialah realiti yang telah ditumbuhkan oleh agama itu sendiri, mengikut panduan dan jalannya, selaras dengan fitrah manusia yang semula jadi, yang melaksanakan keperluan-keperluan "manusia" yang sebenarnya. Keperluan-keperluan yang telah diputuskan oleh Allah yang menciptakannya karena Allah Maha Mengetahui tentang apa yang dijadikannya. Firman Allah:

Maksudnya: Tidakkah [Tuhan] yang menjadikan itu tahu, sedangkan Ia-lah yang Halus, YangDasar! (AlMulk: 14)

Dan agama itu tidak menghadapi apa jua realiti untuk menerimanya begitu sahaja dan mencari sandaran daripada hukum-hukumnya sendiri, dan untuk mencari sandaran daripada hukum syarak untuk dijadikan sebagai ungkapan kata yang dipinjam! Tetapi agama itu menghadapi realiti untuk membuat pertimbangan sesuai dengan neracanya. Ia menerima apa yang diterimanya dan memansukh apa yang dimansukhkannya; dan ia akan mengadakan suatu realiti yang lain kalau didapatinya realiti yang sedang wujud itu tidak sesuai. Realiti yang dihasilkan oleh agama itulah realiti yang sebenarnya. Inilah pengertian yang sebenarnya bahwa Islam itu agama untuk realiti; atau itulah yang sepatutnya dimengerti benar-benar.

Mungkin di sini timbul satu soalan pula: "Bukankah muslihat dan kepentingan umat manusia itu yang mesti membentuk realiti untuk mereka?"

Dalam hal ini perlu kita kembali kepada pokok pangkal persoalan dan perlu kita kembali kepada pertanyaan yang dibuat dan dijawab sendiri oleh Islam:
(adakah kamu yang lebih mengerti, ataukah Allah yang Lebih Mengetahui?) dan:

...(Dan Allahlah Yang Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak tahu).
(Surah Ali-Imran: Ayat 66)

Sesungguhnya muslihat dan kepentingan umat manusia itu sudah pun tercakup di dalam agama dan peraturan Allah, seperti yang diturunkan Allah, dan seperti yang disampaikan oleh RasuluLlah Sallallahu'alaihi Wasallam. Sekiranya ternampak oleh manusia pada suatu ketika bahwa muslihat mereka berlainan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, maka jelaskan bahwa manusia itu sesat dan tersasul karena beranggapan seperti itu.
Allah Subahanahu Wata'ala telah berfirman:

Maksudnya: ...Mereka hanya menurut sangkaan dan mengikut apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka, pada hal sesungguhnya telah datang kepada mereka petunjuk dari Tuhan mereka. Atau apakah manusia itu akan mendapat apa-apa yang ia mahu? Maka kepunyaan Allahlah akhirat dan dunia. (Surah Al-Najm: Ayat 23—25).

Dan kafirlah sesiapa jua yang mendakwa bahwa muslihatnya berlawanan dengan apa yang telah disyari'atkan oleh Allah Subhanahu Wata'ala, dan orang seperti itu tidak kekal dalam Islam walau sesaat pun.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar